Cashwagon.vn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý của khách hàng

Khách hàng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm khách hàng hoàn toàn đồng ý việc thực tế hoặc khả năng có thể thu thập, xử lý, chuyển giao xuyên biên giới hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân, như được định nghĩa trong chính sách này, khi khách hàng đăng nhập, truy cập, hoặc sử dụng website https://www.cashwagon.vn (“Website”), bất kỳ đặc tính, quy trình, chức năng và dịch vụ liên quan của Website (gọi chung là “Dịch Vụ”). Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Chính Sách Bảo Mật này, các từ ngữ sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này có cùng nghĩa như trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://cashwagon.vn/vn/terms-and-conditions.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin thu thập bao gồm họ tên, điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, thư điện tử, địa chỉ, thời gian cư trú, thông tin nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng, ứng dụng chat như WhatsApp, Viber… (nếu có) (“Thông Tin Cá Nhân”) của khách hàng và thông tin người thân (họ tên, số điện thoại, mối quan hệ với người thân) của khách hàng. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng người thân có thông tin được khách hàng cung cấp cho chúng tôi đã đồng ý việc sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ thông tin của họ theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này và tất cả luật áp dụng.

Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích để Công ty liên hệ với khách hàng sau khi nhận được yêu cầu giao kết giao dịch và để cung cấp các dịch vụ mới, chính sách ưu đãi của chúng tôi khi được áp dụng. Đối với thông tin người thân, trong trường hợp Công ty không liên hệ được với khách hàng thì công ty sẽ liên hệ với khách hàng bằng thông tin người thân.

Khách hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin của mình trừ thông tin bắt buộc để hồ sơ của khách hàng có thể được thực hiện, nhưng khi đó khách hàng không thể hưởng được một số tiện ích có liên quan mà chúng tôi cung cấp (chăm sóc khách hàng, giới thiệu những dịch vụ mới vv…).

Nếu khách hàng lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi yêu cầu đối với khách hàng, hoặc nếu khách hàng rút lại sự đồng ý của khách hàng, vào bất kỳ thời điểm trong quá trình khách hàng sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, đối với việc thu thập, xử lý, và/hoặc lưu trữ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân, như được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đề nghị của khách hàng đối với, hoặc tiếp tục sử dụng, bất kỳ Dịch Vụ của chúng tôi.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập chỉ sử dụng trong phạm vi liên hệ để xử lý yêu cầu giao dịch của khách hàng, thông báo và cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác liên quan đến quá trình giao dịch với khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của khách hàng để:

 • Hỗ trợ khách hàng sử dụng Dịch Vụ của Website và/hoặc truy cập đăng ký tài khoản trên Website của khách hàng nếu có.
 • Xác minh danh tính của khách hàng và thông tin liên hệ.
 • Cung ứng Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Xử lý giao dịch và gửi thông báo về giao dịch của khách hàng.
 • Liên hệ khách hàng và cập nhật cho khách hàng về thực hiện Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Trao đổi thông tin với khách hàng và xử lý yêu cầu của khách hàng.
 • Đề nghị khảo sát, cung cấp khuyến mại và truyền thông tiếp thị.
 • Nâng cấp nội dung và thiết kế của Website.
 • Nâng cấp Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Trả lời bất kỳ câu hỏi, ý kiến bình luận hoặc quan ngại liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Hỗ trợ khách hàng.
 • Thực thi quyền pháp lý của công ty để bảo vệ lợi ích của công ty.

Bên cung ứng dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê công ty và cá nhân thứ ba để hỗ trợ Dịch Vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch Vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các công việc liên quan đến Dịch Vụ, hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức Dịch Vụ chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba cung ứng dịch vụ này truy cập Thông Tin Cá Nhân của khách hàng chỉ nhằm thực hiện các công việc này thay mặt cho chúng tôi và có nghĩa vụ không được tiết lộ, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của người sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng với bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn đến các đối tượng sau đây:

 • Công ty liên kết và/hoặc thành viên của gia đình công ty chúng tôi bao gồm công ty con trực tiếp và gián tiếp của Cashwagon Pte. Ltd. (Singapore), để hỗ trợ cung cấp Dịch Vụ liệt kê trong Website, để giúp theo dõi và ngăn ngừa hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra và sự vi phạm chính sách của chúng tôi, và phân tích dữ liệu phù hợp đối với việc sử dụng Website, bao gồm truyền thông tiếp thị.
 • Tòa án, công chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khác liên quan đến trát hầu tòa, lệnh tòa án, hoặc tố tụng khác hoặc yêu cầu theo pháp luật hoặc quy định áp dụng, khi chúng tôi cần phải thực hiện để tuân thủ pháp luật hoặc quy định đó, hoặc khi chúng tôi tin rằng, theo sự quyết định duy nhất của chúng tôi, việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân là cần thiết để phòng ngừa thiệt hại thực tế hoặc tổn thất tài chính, hoặc báo cáo hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ hoặc điều tra vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.
 • Cơ quan tín dụng và cơ quan thu nợ để báo cáo thông tin tài khoản, được pháp luật cho phép.
 • Bộ phận hỗ trợ khách hàng nhằm mục đích thực hiện dịch vụ khách hàng.
 • Đối tác ngân hàng hoặc tài chính, được pháp luật cho phép hoặc được yêu cầu bởi mối quan hệ kinh doanh theo hợp đồng.
 • Phòng pháp lý, để bảo đảm tuân thủ quy tắc và quy định của chính phủ và để bảo vệ chúng tôi không bị thiệt hại quyền, tài sản, hoặc an toàn, người sử dụng Website khác hoặc công chúng, được yêu cầu hoặc pháp luật cho phép.
 • Bên Cung Ứng Dịch Vụ, để bên cung ứng dịch vụ theo hợp đồng với chúng tôi có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như phòng chống gian lận, nhờ thu, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và dịch vụ công nghệ.
 • Các trường hợp khác mà khách hàng đồng ý.

Đề nghị khách hàng lưu ý là một số bên thứ ba có trụ sở tại nước khác với các quy tắc và quy định khác nhau về xử lý Thông Tin Cá Nhân. Bằng việc đồng ý Chính Sách Bảo Mật này, người sử dụng xác nhận rằng Thông Tin Cá Nhân có thể được chuyển giao xuyên biên giới đến nước khác tùy thuộc pháp luật và quy định áp dụng và khách hàng đồng ý việc chuyển giao đó.

Thông báo đặc biệt – Người chưa thành niên

Việc sử dụng Website không nhắm đến người dưới 18 tuổi và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi.

Do vậy chúng tôi cũng đề nghị người sử dụng Website này, nếu người sử dụng dưới 18 tuổi, đề nghị đừng gửi thông tin cá nhân (ví dụ, tên của người sử dụng, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử). Nếu người sử dụng dưới 18 tuổi và tuy vậy người sử dụng muốn hỏi câu hỏi hoặc sử dụng Website này bằng bất cứ cách thức nào yêu cầu người sử dụng nộp thông tin cá nhân người sử dụng, đề nghị yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của người sử dụng Website này thực hiện thay mặt cho người sử dụng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi giữ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, và sau đó chúng tôi sẽ giữ Thông Tin Cá Nhân đó không quá thời gian cần thiết và liên quan đối với Dịch Vụ của chúng tôi trong thời hạn 5 (năm) năm theo lịch tùy thuộc pháp luật và quy định áp dụng. Chúng tôi có thể giữ Thông Tin Cá Nhân để tuân thủ yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy định, để phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp và nhiều vấn đề sự cố khác, và thực hiện các hành động khác được pháp luật và quy định áp dụng cho phép và yêu cầu. Theo chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân một cách an toàn và theo pháp luật và quy định áp dụng, sau khi Thông Tin Cá Nhân không còn cần thiết và không còn liên quan đối với Dịch Vụ của chúng tôi, trừ khi pháp luật và quy định áp dụng có yêu cầu khác đi, hoặc trừ khi được khách hàng yêu cầu.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Cashwagon: Số 17-19, Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Thư điện tử (Email): lienhe@cashwagon.vn. Điện thoại liên hệ: +84 028 7106 8684.

Tính chính xác của thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình qua mỗi lần thực hiện giao dịch trên Wwebsite hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin liên hệ đã được cung cấp dưới đâyở

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập trên Website www.cashwagon.vn sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng thông tin cá nhân của các khách hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong Chính Sách Bảo Mật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc các trường hợp pháp luật có quy định.

Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của người sử dụng là ưu tiên của chúng tôi. Ngoại trừ được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi không tiết lộ, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi thực hiện tất cả thủ tục hợp lý và nỗ lực để bảo đảm tất cả Thông Tin Cá Nhân nhận được được bảo mật và an toàn, cho dù trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Chúng tôi bảo mật Thông Tin Cá Nhân của khách hàng bằng nhiều biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để giảm thiểu rủi ro mất, sử dụng sai, tiếp cận không được phép, tiết lộ hoặc điều chỉnh. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc điều chỉnh tùy theo thời điểm các biện pháp an ninh, và khi công nghệ mới có sẵn, tùy công nghệ phù hợp, ví dụ tường lửa và mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập đối với các trung tâm dữ liệu.

Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của khách hàng được quy định trong Chính Sách Bảo Mật thông tin này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Sử dụng “Cookies”

Tùy thuộc khi khách hàng truy cập Website của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc công nghệ tương tự trên máy tính hoặc thiết bị khác của khách hàng để ghi nhận thông tin. “Cookies” là các tập tin dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm công cụ định danh và có thể được lưu giữ trên ổ cứng của khách hàng để giúp chúng tôi giúp khách hàng truy cập Website tốt hơn và xác định người truy cập lại Website. Khách hàng được tự do từ chối “Cookies” của chúng tôi trên máy tính hoặc thiết bị khác của khách hàng, trừ khi “Cookies” của chúng tôi cần phải có để chống gian lận hoặc bảo đảm an ninh của website chúng tôi kiểm soát. Tuy nhiên, việc sử dụng Website có thể bị hạn chế nếu khách hàng không chấp nhận “Cookies” của chúng tôi.

Các đường liên kết bên ngoài

Website có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu khách hàng nhấp vào đường liên kết bên thứ ba, khách hàng sẽ được điều hướng đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi muốn khuyên người sử dụng phải xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà khách hàng viếng thăm. Chúng tôi không có kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào bằng việc tải lên Website phiên bản sửa đổi. Chúng tôi khuyên khách hàng xem kỹ Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để có thông tin mới nhất. Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày tải lên Website. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này và cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ tải các thay đổi này lên trên Website và sẽ nỗ lực cao nhất để thông báo cho khách hàng bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, khách hàng chấp thuận và đồng ý các điều khoản được cập nhật của Chính Sách Bảo Mật này.

Thông tin liên hệ

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Website, vui lòng liên hệ qua số điện thoại +84 028 7106 8684 hoặc email: lienhe@cashwagon.vn.

TOP