Cashwagon.vn

Điều Khoản và Điều Kiện- E-COM-REVIEWED (1)

Page 1
Điều Khoản và Điều Kiện
Cập nhật mới nhất và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2019
Công Ty TNHH Cashwagon (“Công Ty”) cung cấp loại hình dịch vụ hỗ trợ mua sắm dành riêng cho các
Khách hàng thân thiết nhất của Đối tác bán hàng của Cashwagon. Chúng tôi mang đến một trải nghiệm
mua sắm mới gọn nhẹ bằng cách loại bỏ quy trình thanh toán truyền thống và sử dụng các công cụ hỗ trợ
trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại hoàn toàn trực tuyến trên Website của Công Ty. Khách hàng có thể tiếp
cận dịch vụ của Công Ty tại https://market.cashwagon.vn/(“Website” hoặc “Nền Tảng”) .
Bằng việc sử dụng Website, khách hàng hoàn toàn và vô điều kiện xác nhận rằng khách hàng đã đọc, hiểu
và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện (“Điều Khoản & Điều Kiện”) dưới đây,
cho dù khách hàng có là thành viên có đăng ký của Website hay không.
1. Thành phần của Điều Khoản & Điều Kiện
Điều Khoản & Điều Kiện này cũng bao gồm các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho:
(a) Chính sách bảo mật và yêu cầu bảo vệ thông tin. Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm
nào khác liên quan đến bất kỳ người sử dụng Nền Tảng sẽ được thu thập, lưu trữ và chuyển giao với các
biện pháp bảo mật thích đáng, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam.;
(b) Tài liệu của bên khách hàng. Người sử dụng Nền Tảng dự định là bên khách hàng sẽ chấp thuận giao
dịch hoặc mua bán xác lập quyền và nghĩa vụ giữa bên bên khách hàng và bên và đối tác của Cashwagon
cụ thể.
2. Thay đổi Điều Khoản & Điều Kiện
Công ty bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản & Điều Kiện theo từng thời điểm phù hợp với hoạt động của
Công ty. Trường hợp có nội dung thay đổi, Công ty sẽ thông báo về nội dung thay đổi tối thiểu 03 ngày
làm việc trước thời điểm nội dung thay đổi có hiệu lực. Sau thời điểm nội dung thay đổi có hiệu lực, việc
tiếp tục sử dụng Nền Tảng sẽ được xem như là chấp nhận Điều Khoản & Điều Kiện được cập nhật.
3. Phạm vi sử dụng
Website được thiết kế và được hiểu là nhằm cung cấp dịch vụ mua bán dựa trên nền tảng công nghệ trong
lãnh thổ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Website có thể được truy cập và được mở để
sử dụng chung trên toàn thế giới. Nội dung của Website không được thiết kế riêng cho việc sử dụng ngoài
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Đăng ký
Bằng việc đăng ký tại Nền Tảng, khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng:
(a) thông tin, tài liệu, tuyên bố và các nội dung khác được đưa ra, được cung cấp hoặc được chứng minh
bởi khách hàng trong quá trình sử dụng Nền Tảng là đúng sự thật, chính xác, không vi phạm các quy định
pháp luật hiện hành.;
(b) khách hàng có năng lực pháp luật và quyền hạn chịu sự ràng buộc của hợp đồng (cá nhân phải ít nhất
18 tuổi);
(c) trong trường hợp đăng ký giao dịch mua bán, khách hàng là công dân Việt Nam và đang cư trú trong
lãnh thổ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Page 2
(d) khách hàng cần thông báo ngay cho Nền Tảng trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung sau:
địa chỉ cư trú, số điện thoại và thư điện tử (email).
Nền Tảng bảo lưu quyền từ chối đơn đăng ký mà không cần nêu lý do.
Chính sách bảo mật được công bố trên Website cần được chấp nhận để hoàn tất đăng ký với Nền Tảng.
Chính sách bảo mật quy định chính sách của Nền Tảng về quyền riêng tư về thu thập, sử dụng, lưu giữ,
xử lý, tiết lộ và an toàn thông tin của người sử dụng khi khách hàng sử dụng Website. Chính Sách Bảo
Mật này áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm được xử lý qua Website.
5. Sử dụng Website
Việc sử dụng Website cần đảm bảo truy cập ổn định và liên tục và cũng cần cập nhật định kỳ phần cứng
hoặc phần mềm. Bất kỳ và tất cả phí và phí tổn (bao gồm phí viễn thông, dữ liệu… vv) cần được thanh
toán liên quan đến sử dụng Website sẽ do người sử dụng chịu.
Bằng việc sử dụng Website, khách hàng xác nhận rằng khách hàng hành động nhân danh chính khách
hàng và vì lợi ích của khách hàng. Nếu khách hàng đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng Website nhân
danh hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba (người thụ hưởng), khách hàng phải ngay lập tức dừng việc sử
dụng Website.
Website chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giới hạn được thể hiện tại Điều Khoản & Điều Kiện.
Website sẽ không được sử dụng cho các mục đích sau đây:
(a) mục đích bất hợp pháp hoặc trái pháp luật;
(b) thu thập và/hoặc đánh cắp thông tin từ Website, bao gồm trong số những nội dung khác, thông tin cá
nhân của người sử dụng khác của Website;
(c) ảnh hưởng hoạt động của Website dưới bất kỳ cách thức nào;
(d) gián đoạn hoạt động của Website, bao gồm nhưng không giới hạn đến sử dụng mã đặc biệt hoặc phần
mềm để điều khiển hoặc thay đổi chức năng có sẵn trên Website; và
(e) bất kỳ hành động nào khác có thể gây hại cơ sở hạ tầng của Website và tiện ích của Website.
Giờ hoạt động của Website có thể thay đổi sau khi thực hiện công việc bảo trì bắt buộc. Website sẽ thông
báo trước khi có thông tin về hoạt động bảo trì Website.
Bất kỳ và tất cả chỉ thị nhận được từ tài khoản của người sử dụng được đăng ký là chính xác và đúng. Tuy
nhiên, Nền Tảng bảo lưu quyền của Nền Tàng bằng quyết định duy nhất và tuyệt đối của Nền Tảng tạm
dừng hoạt động tài khoản của khách hàng nếu chỉ thị không hoàn toàn rõ ràng, thiếu thông tin cần thiết,
danh tính của khách hàng không xác minh được, có cơ sở được xem là có nội dung bất hợp pháp hoặc nếu
chỉ thị được xem là đã gây hại cho tài khoản.
6. Chính sách bảo mật
Công Ty cam kết, trong khả năng kỹ thuật và hiểu biết cao nhất của Công ty, sẽ thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của khách hàng, cụ thể:
7. Quyền sở hữu trí tuệ
Công Ty sở hữu hoặc được cấp phép li-xăng (chuyển quyền sử dụng) hợp lệ để sử dụng, tùy từng trường
hợp áp dụng, tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên Website, nội dung và tất cả công bố trên Website.

Page 3
Bất kỳ việc sử dụng Website hoặc đăng ký với Website không được xem là bất kỳ cơ sở pháp lý để
chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc cấp phép li-xăng của Công Ty. Cho dù có mục đích trên,
tất cả nhãn hiệu, tên và nội dung hình ảnh hoặc nội dung văn bản chỉ có thể được sử dụng sau khi có sự
cho phép trước bằng văn bản của Công Ty.
Công Ty bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý cần thiết và chế tài liên quan đến bất kỳ vi phạm
phần 7 này của Điều Khoản & Điều Kiện.
8. Nội dung
Nếu khách hàng sử dụng các đặc tính của Công Ty cho phép khách hàng tải lên bất kỳ nội dung lên
Website, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung và khách hàng tuyên bố và bảo đảm
rằng khách hàng đã có được bất kỳ và tất cả sự đồng ý, sự cho phép để tiết lộ thông tin đó (bao gồm,
nhưng không giới hạn đến thông tin cá nhân và thông tin của bất kỳ bên thứ ba được khách hàng thể
hiện).
Công Ty bảo lưu quyền Công Ty bằng quyết định duy nhất và tuyệt đối của Công Ty gỡ bỏ bất kỳ thông
tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác được tải lên thông qua Nền Tảng nếu thông tin, tài liệu hoặc
bất kỳ nội dung nào khác vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc bất kỳ pháp luật áp dụng khác,
hoặc có thể xâm phạm hoặc gây hại cho quyền và nghĩa vụ của bất kỳ bên thứ ba. Thông tin, tài liệu hoặc
bất kỳ nội dung nào khác không được:
(a) chứa đựng thông tin phỉ báng, phân biệt hoặc xúc phạm;
(b) chứa đựng phát ngôn thù hận, khiêu dâm hoặc nội dung tống tiền/đe dọa, cờ bạc, bạo lực, hoặc lạm
dụng ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện khác, hoặc khuyến khích công chúng thực hiện hành vi
bạo lực hoặc bất hợp pháp khác;
(c) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào;
(d) có khuynh hướng lừa đảo người khác hoặc sử dụng làm mặt nạ để làm người khác hoặc mô tả danh
tính khách hàng hoặc người có mối quan hệ với khách hàng bằng bất kỳ người nào khác một cách bất hợp
pháp;
(e) tạo ấn tượng rằng nội dung có nguồn gốc từ Công Ty (liên quan đến nội dung không phải từ Công
Ty); hoặc
(f) vi phạm nghĩa vụ pháp lý của bất kỳ bên thứ ba, ví dụ nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật thông
tin.
Bằng việc tải lên bất kỳ tài liệu hoặc nội dung lên Website, khách hàng cấp quyền sử dụng, sao chép, lưu
lại, công bố, định dạng lại, và phân phối nội dung được tải lên cho bên thứ ba thực hiện quyền và nghĩa
vụ của Công Ty để phục vụ khách hàng với tư cách là nền tảng số dựa trên công nghệ thông tin. Khách
hàng có quyền rút lại tài liệu hoặc nội dung được tải lên vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, bất kỳ
quyền mà khách hàng đã cấp cho Công Ty được nêu ở trên sẽ vẫn có hiệu lực sau khi việc rút lại đó trừ
khi được yêu cầu cụ thể khác đi.
9. Giới hạn trách nhiệm
Công Ty cung cấp, quản lý và vận hành Nền Tảng giữa các người sử dụng được đăng ký. Công Ty chỉ tạo
điều kiện cho nhu cầu và hỗ trợ khiếu nại của mỗi người sử dụng được đăng ký.

Page 4
Công Ty không bảo lãnh hoặc bảo đảm đối với bất kỳ số tiền có thể nhận được khi sử dụng Nền Tảng.
Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định của bất kỳ người sử dụng được đăng ký khi sử
dụng Nền Tảng.
Trong trường hợp vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nêu trên, Công Ty phải được bồi thường theo quy
định pháp luật hiện hành..
Website có thể có lỗi đánh máy, lỗi hoặc sai sót, và khách hàng đồng ý sẽ thông báo để Công ty xác minh,
điều chỉnh, bổ sung, khắc phục các sai sót nêu trên..
10. Chấm dứt
Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng Công Ty bảo lưu quyền bằng quyết định duy nhất và tuyệt đối của
Công Ty xóa tài khoản của khách hàng được duy trì tại Nền Tảng, hạn chế khách hàng truy cập Nền Tảng
và chấm dứt mọi quan hệ với khách hàng khi có cơ sở hợp lý về việc vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện.
11. Trao đổi thông tin và văn bản điện tử
Bằng việc đăng ký giao dịch, khách hàng đồng ý rằng tất cả trao đổi thông tin giữa khách hàng và Công
Ty liên quan đến dịch vụ được cung cấp thông qua Nền Tảng sẽ được thực hiện bằng thông tin liên hệ của
khách hàng được thể hiện khi đăng ký là người sử dụng. Công Ty bảo lưu quyền quyết định cách thức
phù hợp nhất của việc trao đổi thông tin. Công Ty cũng có thể trao đổi thông tin với khách hàng bằng việc
công bố trên Nền Tảng.
12. Sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác
Website sử dụng công nghệ cookies HTTP. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ được viết và lưu giữ trong
thiết bị điện tử của khách hàng bởi website mà khách hàng đã truy cập, để Website có thể xác định khách
hàng cho các lần lướt web/truy cập kế tiếp. Cookies được dùng cho nhiều việc, chẳng hạn như lưu giữ sở
thích của khách hàng, ví dụ, chọn ngôn ngữ, vì vậy khách hàng không cần phải điền cùng một thông tin
mỗi lần khách hàng lướt web/truy cập, để biết cách thức lướt web/truy cập của khách hàng, để cải thiện
hoạt động của Website, và đánh giá hiệu quả tiếp thị của Công Ty.
Khách hàng có thể cài đặt để chặn hoặc vô hiệu hóa cookies hoặc công nghệ tương tự khác bằng cách cài
đặt thích hợp trên thiết bị điện tử hoặc trình duyệt của khách hàng.
13. Đường liên kết website của bên thứ ba
Website có thể, tùy theo thời điểm, chứa đựng các đường liên kết đến các website của bên thứ ba nằm
ngoài sự kiểm soát của Công Ty. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, nội dung của
các website khác và không bảo đảm việc bảo vệ và bảo mật thông tin khách hàng cung cấp trên các
website đó.
14. Điều khoản khác
Bằng việc tiếp tục sử dụng Website và bằng việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Nền Tảng, khách
hàng hoàn toàn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ Công Ty qua thư điện tử (email), thông điệp dữ liệu,
cuộc gọi, ứng dụng di động hoặc bất kỳ kênh giao tiếp khác. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của
khách hàng bằng cách liên hệ với Công Ty.
Khách hàng không được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của khách hàng theo Điều Khoản & Điều
Kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Công Ty có

Page 5
quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công Ty theo Điều Khoản & Điều Kiện cho bất kỳ bên thứ
ba mà không cần sự đồng ý của khách hàng.
Khách hàng đồng ý với việc được đánh giá xếp hạng khách hàng thông qua những phân tích từ các nguồn
dữ liệu công nghệ thông tin, viễn thông và các nguồn thông tin khác. Đồng thời, khách hàng đồng ý ủy
quyền cho Công Ty cho phép để bên thứ ba là các đơn vị có nguồn dữ liệu để đánh giá xếp hạng nói trên
được phép chia sẻ đánh giá xếp hạng và các thông tin liên quan khác để hỗ trợ cho quá trình phân tích,
đánh giá, đề xuất và ra quyết định cho vay.
Nếu bất kỳ điều khoản của Điều Khoản & Điều Kiện vô hiệu, điều khoản đó không ảnh hưởng đến hiệu
lực của các điều khoản khác của Điều Khoản & Điều Kiện.
Việc chuyển nhượng nghĩa vụ theo Điều Khoản & Điều Kiện chỉ có thể được thực hiện rõ ràng và bằng
văn bản được ký bởi bên có liên quan.
Điều Khoản & Điều Kiện này không bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà có thể được xem hoặc xác lập
quan hệ đối tác hoặc liên doanh giữa khách hàng và Công Ty.
Điều Khoản & Điều Kiện áp dụng không tính đến cách thức khách hàng truy cập Nền Tảng (bao gồm truy
cập thông qua Website hoặc ứng dụng di động).
Nếu khách hàng có câu hỏi liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện, đề nghị liên hệ:
Công Ty TNHH Cashwagon
Lầu 6, Tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 028 7106 8684
Thư điện tử (Email): lienhe@cashwagon.vn
15. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
Điều Khoản & Điều Kiện và các vấn đề được điều chỉnh tại Điều Khoản & Điều Kiện sẽ chịu sự điều
chỉnh của pháp luật Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện, các vấn đề được điều chỉnh
tại Điều Khoản & Điều Kiện sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa các bên. Trường hợp
thương lượng không thành, một trong hai bên có quyền áp dụng các biện pháp giải quyết khác theo quy
định pháp luật hiện hành.
TOP