Cashwagon.vn

Điều khoản & Điều kiện / Cashwagon

Cập nhật mới nhất và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2019

Công Ty TNHH Cashwagon (“Công Ty”) cung cấp thị trường trực tuyến (nền tảng số) cung cấp cho mọi người thông tin về các khoản vay ngắn hạn nhanh chóng và dễ dàng và tạo cơ hội để mọi người nộp đơn đề nghị vay bằng cách thức kỹ thuật số hiện đại – hoàn toàn trực tuyến bằng việc sử dụng Website của Công Ty. Công Ty là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), chỉ thông báo và cung cấp thông tin về dịch vụ tài chính cho công chúng. Công Ty tư vấn và giúp mọi người hiểu rõ hơn về các khoản vay đang được cung cấp và tạo cơ hội cho mọi người nộp đơn đề nghị vay trực tuyến. Đơn đề nghị vay nhận được sau đó được chuyển giao an toàn cho bên cho vay được cấp phép chính thức là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lendtech để xử lý và cấp khoản vay. Khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ của Công Ty tại https://cashwagon.vn/ (“Website” hoặc “Nền Tảng”) cung cấp, quản lý và vận hành Website cho người sử dụng Website.

Bằng việc sử dụng Website, khách hàng hoàn toàn và vô điều kiện xác nhận rằng khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện (“Điều Khoản & Điều Kiện”) dưới đây, cho dù khách hàng có là thành viên có đăng ký của Website hay không.

1. Thành phần của Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản & Điều Kiện này cũng bao gồm các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho:

(a) Chính sách bảo mật và yêu cầu bảo vệ thông tin. Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác liên quan đến bất kỳ người sử dụng Nền Tảng sẽ được thu thập, lưu trữ và chuyển giao với các biện pháp bảo mật thích đáng tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật áp dụng của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bằng việc tiếp tục sử dụng Website và bằng việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Nền Tảng, khách hàng đồng ý đối với việc tiết lộ thông tin;

(b) Tài liệu của bên vay. Người sử dụng Nền Tảng dự định là bên vay sẽ chấp thuận hợp đồng vay xác lập quyền và nghĩa vụ giữa bên cho vay và bên vay cụ thể.

2. Thay đổi Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản & Điều Kiện theo từng thời điểm được thay đổi đơn phương và không có thông báo. Bất kỳ và tất cả sự thay đổi được công bố ngay trên Website sau khi có thông báo bắt buộc đến tất cả người sử dụng được đăng ký của Nền Tảng và sẽ có hiệu lực kể từ ngày được quy định cụ thể tại phiên bản cập nhật của Điều Khoản & Điều Kiện và/hoặc thông báo, tùy trường hợp áp dụng. Việc sử dụng Nền Tảng sau khi công bố bản cập nhật Điều Khoản & Điều Kiện sẽ được xem như là chấp nhận Điều Khoản & Điều Kiện được cập nhật.

3. Khu vực sử dụng

Website được thiết kế và được hiểu là nhằm cung cấp dịch vụ kết nối tài chính dựa trên nền tảng công nghệ trong lãnh thổ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Website có thể được truy cập và được mở để sử dụng chung trên toàn thế giới. Nội dung của Website không được thiết kế riêng cho việc sử dụng ngoài Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

4. Đăng ký

Bằng việc đăng ký tại Nền Tảng, khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng:

(a) thông tin, khai báo, tài liệu, tuyên bố và bảo đảm được đưa ra, được cung cấp hoặc được chứng minh bởi bất kỳ tài liệu được nộp cho Nền Tảng thì và sẽ luôn đúng sự thật, chính xác và đúng ở tất cả các khía cạnh và sẽ tuân thủ tất cả luật và quy định áp dụng tại mọi thời điểm;

(b) khách hàng có năng lực pháp luật và quyền hạn chịu sự ràng buộc của hợp đồng (cá nhân phải ít nhất 18 tuổi);

(c) trong trường hợp đăng ký khoản vay, khách hàng là công dân Việt Nam và đang cư trú trong lãnh thổ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

(d) khách hàng cần thông báo ngay cho Nền Tảng trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung sau: địa chỉ cư trú, số điện thoại và thư điện tử (email).

Nền Tảng bảo lưu quyền từ chối đơn đăng ký khoản vay mà không cần nêu lý do.

Chính sách bảo mật được công bố trên Website cần được chấp nhận để hoàn tất đăng ký với Nền Tảng. Chính sách bảo mật quy định chính sách của Nền Tảng về quyền riêng tư về thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ và an toàn thông tin của người sử dụng khi khách hàng sử dụng Website. Chính Sách Bảo Mật này áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm được xử lý qua Website.

5. Sử dụng Website

Việc sử dụng Website cần đảm bảo truy cập ổn định và liên tục và cũng cần cập nhật định kỳ phần cứng hoặc phần mềm. Bất kỳ và tất cả phí và phí tổn (bao gồm phí viễn thông, dữ liệu vv) cần được thanh toán liên quan đến sử dụng Website sẽ do người sử dụng chịu.

Website chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giới hạn được thể hiện tại Điều Khoản & Điều Kiện. Website sẽ không được sử dụng cho các mục đích sau đây:

(a) mục đích bất hợp pháp hoặc trái pháp luật;

(b) thu thập và/hoặc đánh cắp thông tin từ Website, bao gồm trong số những nội dung khác, thông tin cá nhân của người sử dụng khác của Website;

(c) ảnh hưởng hoạt động của Website dưới bất kỳ cách thức nào;

(d) gián đoạn hoạt động của Website, bao gồm nhưng không giới hạn đến sử dụng mã đặc biệt hoặc phần mềm để điều khiển hoặc thay đổi chức năng có sẵn trên Website; và

(e) bất kỳ hành động nào khác có thể gây hại cơ sở hạ tầng của Website và tiện ích của Website.

Giờ hoạt động của Website có thể thay đổi sau khi thực hiện công việc bảo trì bắt buộc mà tất cả người sử dụng sẽ được thông báo trước phù hợp.

Bất kỳ và tất cả chỉ thị nhận được từ tài khoản của người sử dụng được đăng ký là chính xác và đúng. Tuy nhiên, Nền Tảng bảo lưu quyền của Nền Tàng bằng quyết định duy nhất và tuyệt đối của Nền Tảng tạm dừng hoạt động tài khoản của khách hàng nếu chỉ thị không hoàn toàn rõ ràng, thiếu thông tin cần thiết, danh tính của khách hàng không xác minh được, có cơ sở được xem là có nội dung bất hợp pháp hoặc nếu chỉ thị được xem là đã gây hại cho tài khoản.

6. Tài khoản Lazada

Nếu áp dụng, bằng việc chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện này, khách hàng thể hiện sự chấp nhận của khách hàng cho tiếp cận tài khoản cá nhân của khách hàng được duy trì bởi Lazada, một nền tảng thương mại điện tử có thể truy cập tại https://www.lazada.vn (“Tài Khoản Cá Nhân”), bằng bất kỳ hành động nào thể hiện sự chấp thuận của khách hàng đối với việc tiếp cận đó, bao gồm nhấp vào nút chứa từ “Đăng nhập Lazada” hoặc cú pháp tương tự.

Khi thực hiện xác nhận đối với Tài Khoản Cá Nhân trên trang web, khách hàng chấp thuận rằng Công Ty sẽ thu thập, lưu lại và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đến, tên, họ, số điện thoại, thư điện tử và địa chỉ giao hàng, sao kê tài khoản, thông tin đặt hàng và thanh toán và thông tin khác về giao dịch, được lưu giữ tại Tài Khoản Cá Nhân.

Công Ty sẽ xử lý thông tin cá nhân chỉ nhằm để đưa ra quyết định đối với đơn đề nghị vay của khách hàng, xác định và phân tích thông tin tài chính của khách hàng, phát triển dịch vụ mới, triển khai nhiều hình thức tiếp khị khác nhau, thực hiện phân tích và thống kê nội bộ và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Công Ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích hoặc hành động nào, mà không phải là nhằm đưa ra quyết định đối với từng đơn đề nghị vay của khách hàng.

Công Ty tuyên bố và bảo đảm rằng Công Ty không và sẽ không lưu giữ thông tin đăng nhập Tài Khoản Cá Nhân của khách hàng (tên người sử dụng và mật khẩu).

Trong trường hợp có sự đăng nhập mang tính lừa đảo và/hoặc sử dụng dịch vụ là do ý định hoặc sơ sót của khách hàng, Công Ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là kết quả của sự đăng nhập mang tính lừa đảo và/hoặc sử dụng dịch vụ. Nếu bên thứ ba truy cập mang tính lừa đảo, Công Ty có quyền chấm dứt phiên truy cập ngay lập tức và thực hiện tất cả các hành động cần thiết và phù hợp theo các điều khoản và điều kiện này và theo pháp luật và quy định áp dụng.

Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất việc bảo mật thông tin đăng nhập Tài Khoản Cá Nhân của khách hàng và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động xảy ra dưới tên người sử dụng và mật khẩu của khách hàng. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trái phép địa chỉ thư điện tử của khách hàng có thể dẫn đến việc người khác truy cập tên người sử dụng và/hoặc mật khẩu của khách hàng.

Khách hàng có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng trái phép dịch vụ, ngay cả khi khách hàng sử dụng tính năng tự động đăng nhập.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Công Ty sở hữu hoặc được cấp phép li-xăng (chuyển quyền sử dụng) hợp lệ để sử dụng, tùy từng trường hợp áp dụng, tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên Website, nội dung và tất cả công bố trên Website.

Bất kỳ việc sử dụng Website hoặc đăng ký với Website không được xem là bất kỳ cơ sở pháp lý để chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc cấp phép li-xăng của Công Ty. Cho dù có mục đích trên, tất cả nhãn hiệu, tên và nội dung hình ảnh hoặc nội dung văn bản chỉ có thể được sử dụng sau khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Công Ty.

Công Ty bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý cần thiết và chế tài liên quan đến bất kỳ vi phạm phần 7 này của Điều Khoản & Điều Kiện.

8. Nội dung

Nếu khách hàng sử dụng các đặc tính của Công Ty cho phép khách hàng tải lên bất kỳ nội dung lên Website, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung và khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng khách hàng đã có được bất kỳ và tất cả sự đồng ý, sự cho phép để tiết lộ thông tin đó (bao gồm, nhưng không giới hạn đến thông tin cá nhân và thông tin của bất kỳ bên thứ ba được khách hàng thể hiện).

Công Ty bảo lưu quyền Công Ty bằng quyết định duy nhất và tuyệt đối của Công Ty gỡ bỏ bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác được tải lên thông qua Nền Tảng nếu thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc bất kỳ pháp luật áp dụng khác, hoặc có thể xâm phạm hoặc gây hại cho quyền và nghĩa vụ của bất kỳ bên thứ ba. Thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác không được:

(a) chứa đựng thông tin phỉ báng, phân biệt hoặc xúc phạm;

(b) chứa đựng phát ngôn thù hận, khiêu dâm hoặc nội dung tống tiền/đe dọa, cờ bạc, bạo lực, hoặc lạm dụng ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện khác, hoặc khuyến khích công chúng thực hiện hành vi bạo lực hoặc bất hợp pháp khác;

(c) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào;

(d) có khuynh hướng lừa đảo người khác hoặc sử dụng làm mặt nạ để làm người khác hoặc mô tả danh tính khách hàng hoặc người có mối quan hệ với khách hàng bằng bất kỳ người nào khác một cách bất hợp pháp;

(e) tạo ấn tượng rằng nội dung có nguồn gốc từ Công Ty (liên quan đến nội dung không phải từ Công Ty); hoặc

(f) vi phạm nghĩa vụ pháp lý của bất kỳ bên thứ ba, ví dụ nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật thông tin.

Bằng việc tải lên bất kỳ tài liệu hoặc nội dung lên Website, khách hàng cấp quyền sử dụng, sao chép, lưu lại, công bố, định dạng lại, và  phân phối nội dung được tải lên cho bên thứ ba thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công Ty  để phục vụ khách hàng với tư cách là nền tảng số dựa trên công nghệ thông tin. Khách hàng có quyền rút lại tài liệu hoặc nội dung được tải lên vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, bất kỳ quyền mà khách hàng đã cấp cho Công Ty được nêu ở trên sẽ vẫn có hiệu lực sau khi việc rút lại đó trừ khi được yêu cầu cụ thể khác đi.

9. Giới hạn trách nhiệm

Công Ty cung cấp, quản lý và vận hành Nền Tảng giữa các người sử dụng được đăng ký. Mối quan hệ vay giữa bên cho vay và bên vay được quy định tại hợp đồng vay tương ứng được ký bởi các bên tương ứng. Công Ty chỉ tạo điều kiện cho nhu cầu và hỗ trợ khiếu nại của mỗi người sử dụng được đăng ký.

Công Ty không bảo lãnh hoặc bảo đảm đối với bất kỳ số tiền có thể nhận được khi sử dụng Nền Tảng. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định của bất kỳ người sử dụng được đăng ký khi sử dụng Nền Tảng.

Trong trường hợp vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nêu trên, Công Ty phải được bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào.

Website có thể có lỗi đánh máy, lỗi hoặc sai sót, và khách hàng đồng ý từ bỏ cho Công Ty bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến lỗi đánh máy, lỗi hoặc sai sót đó.

10. Bồi thường

Bằng việc sử dụng Website hoặc Nền Tảng, khách hàng đồng ý trong phạm vi pháp luật cho phép bồi thường và từ bỏ cho Công Ty, giám đốc, người quản lý, người điều hành, công ty liên kết, đại lý, nhà thầu, bên cấp phép li-xăng (bên chuyển quyền sử dụng), người nhận chuyển nhượng của bất kỳ yêu cầu/khiếu nại phát sinh từ sự vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện này của khách hàng hoặc việc khách hàng sử dụng dịch vụ được cung cấp trong phạm vi Nền Tảng hoặc bởi hành động của Công Ty là một phần của việc điều tra của Công Ty đối với các vi phạm được cáo buộc của khách hàng đối với Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc là kết quả của các phát hiện hoặc quyết định của kết quả điều tra.

11. Chấm dứt

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng Công Ty bảo lưu quyền bằng quyết định duy nhất và tuyệt đối của Công Ty xóa tài khoản của khách hàng được duy trì tại Nền Tảng, hạn chế khách hàng truy cập Nền Tảng và chấm dứt mọi quan hệ với khách hàng khi có niềm tin hợp lý về việc vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện.

Khách hàng có quyền chấm dứt Điều Khoản & Điều Kiện bằng gửi cho Công Ty thông báo bằng văn bản 7 (bảy) ngày làm việc trước khi chấm dứt với điều kiện là khách hàng không còn khoản vay chưa thanh toán (nếu khách hàng là bên vay). Sau khi chấm dứt Điều Khoản & Điều Kiện, Công Ty không có nghĩa vụ cấp quyền truy cập thông tin về các hoạt động trước đây tại Nền Tảng.

12. Trao đổi thông tin và văn bản điện tử

Bằng việc đăng ký khoản vay, khách hàng đồng ý rằng tất cả trao đổi thông tin giữa khách hàng và Công Ty liên quan đến dịch vụ được cung cấp thông qua Nền Tảng sẽ được thực hiện bằng thông tin liên hệ của khách hàng được thể hiện khi đăng ký là người sử dụng. Công Ty bảo lưu quyền quyết định cách thức phù hợp nhất của việc trao đổi thông tin. Công Ty cũng có thể trao đổi thông tin với khách hàng bằng việc công bố trên Nền Tảng.

Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả tài liệu, thông báo và hợp đồng được gửi bằng các kênh điện tử thông qua Nền Tảng và xác nhận rằng việc gửi đó được xem là có hiệu lực và có hiệu lực pháp lý như là gửi trực tiếp. Tất cả tài liệu, thông báo và hợp đồng được gửi bằng các kênh điện tử thông qua Nền Tảng được ký điện tử hoặc bằng chữ ký số và có cùng hiệu lực pháp lý. Bất kỳ chấp thuận khách hàng thực hiện bằng phương tiện điện tử có giá trị ràng buộc pháp lý đối với khách hàng với tư cách là người sử dụng dịch vụ.

13. Sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác

Website sử dụng công nghệ cookies HTTP. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ được viết và lưu giữ trong thiết bị điện tử của khách hàng bởi website mà khách hàng đã truy cập, để Website có thể xác định khách hàng cho các lần lướt web/truy cập kế tiếp. Cookies được dùng cho nhiều việc, chẳng hạn như lưu giữ sở thích của khách hàng, ví dụ, chọn ngôn ngữ, vì vậy khách hàng không cần phải điền cùng một thông tin mỗi lần khách hàng lướt web/truy cập, để biết cách thức lướt web/truy cập của khách hàng, để cải thiện hoạt động của Website, và đánh giá hiệu quả tiếp thị của Công Ty.

Khách hàng có thể cài đặt để chặn hoặc vô hiệu hóa cookies hoặc công nghệ tương tự khác bằng cách cài đặt thích hợp trên thiết bị điện tử hoặc trình duyệt của khách hàng.

14. Đường liên kết website của bên thứ ba

Website có thể, tùy theo thời điểm, chứa đựng các đường liên kết đến các website của bên thứ ba nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, nội dung của các website khác và không bảo đảm việc bảo vệ và bảo mật thông tin khách hàng cung cấp trên các website đó.

15. Điều khoản khác

Khách hàng không được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của khách hàng theo Điều Khoản & Điều Kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Công Ty có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công Ty theo Điều Khoản & Điều Kiện cho bất kỳ bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của khách hàng.

Nếu bất kỳ điều khoản của Điều Khoản & Điều Kiện vô hiệu, điều khoản đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác của Điều Khoản & Điều Kiện.

Việc chuyển nhượng nghĩa vụ theo Điều Khoản & Điều Kiện chỉ có thể được thực hiện rõ ràng và bằng văn bản được ký bởi bên có liên quan.

Điều Khoản & Điều Kiện này không bao gồm bất kỳ điều khoản nào mà có thể được xem hoặc xác lập quan hệ đối tác hoặc liên doanh giữa khách hàng và Công Ty.

Điều Khoản & Điều Kiện áp dụng không tính đến cách thức khách hàng truy cập Nền Tảng (bao gồm truy cập thông qua Website hoặc ứng dụng di động).

Nếu khách hàng có câu hỏi liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện, đề nghị liên hệ:

Công Ty TNHH Cashwagon

  • Lầu 6, Tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão,
  • Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: +84 028 7106 8684
  • Thư điện tử (Email): lienhe@cashwagon.vn
  • 16. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
  • Điều Khoản & Điều Kiện và các vấn đề được điều chỉnh tại Điều Khoản & Điều Kiện sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện, các vấn đề được điều chỉnh tại Điều Khoản & Điều Kiện sẽ được giải quyết riêng biệt tại tòa án Việt Nam.
TOP